Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality

2023

OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 22/2023/19/OEKO Informace o aktualizaci metodického pokynu MP/25/OEKO Pravidla pro předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a dobrovolnými svazky obcí v roce 2023 v sekci Informační listy OV.

29.11.2023

OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 21/2023/18/OEKO Informace o materiálu "Doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024" v sekci Informační listy OV.

15.11.2023

Dne 13. 11. 2023 v odpoledních hodinách došlo k nečekaným technickým komplikacím souvisejícím s přechodem na novou verzi programu, který umožňuje načítání rozpočtových a účetních dat obcí a DSO na AUTOMAT KÚ.

AUTOMAT KÚ odeslal v odpoledních hodinách dne 13. 11. 2023 nerelevantní odpovědi. Z tohoto důvodu musel být dočasně úplně pozastaven. Zároveň i na základě nezpracování dat AUTOMATEM KÚ robot v ranních hodinách dne 14. 11. 2023 vyhodnotil a odeslal nerelevantní chybová hlášení a upozornění na nevložení výkazu FIN 2-12 M.

S ohledem na výše uvedené technické komplikace aktuálně čeká ve frontě na zpracování stovky el. dávek obcí a DSO, kdy Oddělení výkaznictví KÚ JčK situaci intenzivně řeší s IT a očekává se stabilizace vzniklé situace.

Vámi odeslaná el. data jsou uložena v zásobníku a po spuštění AUTOMATU KÚ budou načtena, není tedy nutné jejich opakované zaslání.

Pokud nebyl Vaší účetní jednotkou vložen výkaz FIN 2-12 M do CSÚIS, je prioritou jeho vložení do termínu 15. 11. 2023.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

14.11.2023

Odbor ekonomický KÚ JČK zveřejnil v sekci Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů dokument Zprávy MF č. 1/2023 ze dne 30. října 2023 obsahující "Metodický pokyn Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu".

08.11.2023

S ohledem na technické komplikace při přechodu na novou verzi programu, který umožňuje načítání rozpočtových a účetních dat obcí a DSO na AUTOMAT KÚ, dochází k časové prodlevě spuštění AUTOMATU KÚ na období 10/2023 s předpokladem spuštění nejdříve dne 6. 11. 2023. Omlouváme se a děkujeme za pochopení vzniklé situace, kterou ve spolupráci s IT intenzivně řešíme. Vámi odeslaná el. data jsou uložena v zásobníku a po spuštění AUTOMATU KÚ budou načtena, není tedy nutné jejich opakované zaslání.

03.11.2023

OV zveřejnilo na tomto portále informační listy č. 18/2023/16/OEKO Informace o mimořádné odstávce CSÚIS od 3. 11. 2023 do 12. 11. 2023 a č. 18/2023/17/OEKO Informace o kontrole CSÚIS "Nevhodné položky" v sekci Informační listy OV.

13.10.2023

OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 17/2023/15/OEKO Informace o materiálu "Informační bulletin č. 4/2023: Účetnictví veřejného sektoru" v sekci Informační listy OV.

22.09.2023

OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 13/2023/17/OEKO Informace o aktualizaci metodického pokynu MP/27/OEKO Pravidla pro předkládání účetních výkazů a účetních záznamů příspěvkovými organizacemi v roce 2023 v sekci Informační listy OV.

11.08.2023

OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 10/2023/14/OEKO Informace o rozpočtovém a účetním zachycení programu "Pomáháme s kroužky pro Jihočeské děti" v sekci Informační listy OV.

 

14.06.2023

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 5/2023.

12.05.2023

OV zveřejnilo informaci k ukončení podpory 32-bitových verzí klientských aplikací CSÚIS v sekci Informace oddělení výkaznictví.

25.04.2023

OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 1/2023 - 4/2023.

05.04.2023

2022

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 15/2022 a plně nahradilo metodiky s pořadovými čísly 5/2022 a 8/2022 aktualizovanými verzemi ze dne 14. 11. 2022 s ohledem na rozsah nedostatků uvedených v původních verzích.

15.11.2022

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 14/2022.

18.07.2022

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 13/2022.

15.06.2022

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 12/2022.

05.05.2022

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro příspěvkové organizace s pořadovým číslem 2/2022/PO.

13.04.2022

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovými čísly 10/2022 a 11/2022.

08.04.2022

OV zveřejnilo na tomto portále aktualizovaný doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 1/2022, kterým byl aktualizován doporučený účetní postup ze dne 4. 3. 2022. Důvodem je zveřejnění aktualizovaného metodického postupu MF k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině ze dne 25. 3. 2022. Došlo k upřesnění rozpočtového § v rámci metodiky, a to v bodu 1. 2. 1 odstavci 3 u příkladů 1. 3. 6. 2 a 1. 3. 7. 2 .

06.04.2022

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 9/2022 a doporučený účetní postup pro příspěvkové organizace s pořadovým číslem 1/2022/PO.

04.04.2022

OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 7/2022 a 8/2022.

30.03.2022

OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 2/2022 - 6/2022.

22.03.2022

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 1/2022 - Pomoc Ukrajině - rozpočtové a účetní zachycení.

07.03.2022

2021

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 7/2021 - Podpora obcí a obyvatel při živelní katastrofě formou daru.

12.08.2021

Odbor hospodářské a majetkové správy Krajského úřadu Jihočeského kraje informuje, že na webovém odkazu https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-hospodarske-majetkove-spravy#informace-k-oceneni-oop/testu byly zveřejněny předávací protokoly mezi MŠMT a Jihočeským krajem na předání antigenních testů určených pro školy a školská zařízení (distribuce květen, červen 2021). Předávací protokoly obsahují ocenění antigenních testů pro potřeby účtování o převzetí testů. Cena testů z obou květnových distribucí činí 27,49 Kč/ks. Cena testů z červnové distribuce činí 26,68 Kč/ks. V obdobných případech v budoucnu budou předávací protokoly s oceněním zveřejněny na výše uvedeném odkazu.
 

14.06.2021

OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro PO s pořadovými čísly 4/2021/PO a 5/2021/PO.

18.05.2021

OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro PO s pořadovými čísly 2/2021/PO a 3/2021/PO.

19.04.2021

OV zveřejnilo na tomto portále v sekci "Dokumenty ke stažení" vyjádření MF ČR k problematice tvorby FKSP z mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

19.04.2021

V případě příspěvku zaměstnanci podle zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (dále jen „zákon č. 121/2021 Sb.“) by mělo být z účetního hlediska postupováno následujícím způsobem. Předpis nároku na mimořádný příspěvek bude vykázán v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. na položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady“ (zaúčtován na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 521) se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 331 - Zaměstnanci v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Obec a PO vykáže příslušný náklad v PAP na položce 52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem. Snížení povinného odvodu zaměstnavatele bude vykázáno v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. na položce rozvahy „D.III.12. Sociální zabezpečení“ (zaúčtován na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 336) se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 524 - Zákonné sociální pojištění v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. V případě postupu podle § 6 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb. se nejedná o příspěvek ani jiný transfer, ale o započtení. Zaměstnavatel (obec, DSO, PO) zaplatí pojistné, které bude o příspěvek při nařízené karanténě sníženo. Nebude tedy tento příspěvek, resp. jeho náhradu v příjmech mít, místo toho zaplatí nižší pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na položce 5031. Něco jiného je placení příspěvku zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 4 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb. Zaměstnavateli (obci a DSO), který používá rozpočtovou skladbu, doporučujeme platbu příspěvku zaměstnanci zařadit na rozpočtovou položku 5424 - Náhrady mezd v době nemoci.
 

09.04.2021

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 1. března 2021 č. 240 došlo k distribuci OOP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS CoV-2, mj. pro potřebu zaměstnanců ZDVOP a dětí v nich umístěných, pro potřebu pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče. Konečným příjemcem těchto OOP je také příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319, IČO: 60650737, která má povinnost navázat na výši ocenění dle účetnictví MPSV. O bezúplatném příjmu OOP na základě podepsaného dokladu „PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - osobní ochranné prostředky státu“ bude účtováno prostřednictvím účtu 649. O spotřebě OOP pro potřebu zaměstnanců ZDVOP bude účtováno prostřednictvím účtu 527 a pro potřebu dětí v nich umístěných prostřednictvím účtu 501. Z pohledu účetnictví jsou obce pověřené distribucí těchto OOP v pozici distribučního článku a nebude o této distribuci u nich účtováno.
 

07.04.2021

OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 1/2021 - 6/2021.

26.03.2021

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro PO s pořadovým číslem 1/2021/PO.

18.03.2021

2020

OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a PO s pořadovými čísly 1/2020, 2/2020, 2/2020/PO a 3/2020/PO v záložce "COVID-19".

18.12.2020

OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro PO s pořadovým číslem 1/2020/PO v záložce "COVID-19".

11.12.2020

2019

OV zveřejnilo na tomto portále 2 doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 8/2019 a 9/2019.

17.09.2019

OV zveřejnilo na tomto portále 7 doporučených účetních postupů pro obce a DSO s pořadovými čísly 1/2019 - 7/2019.

14.08.2019

OV zveřejnilo na tomto portále 2 doporučené účetní postupy pro PO s pořadovými čísly 4/2019/PO - 5/2019/PO v záložce "Příspěvkové organizace".

24.07.2019

OV zveřejnilo na tomto portále 3 doporučené účetní postupy pro PO s pořadovými čísly 1/2019/PO - 3/2019/PO v záložce "Příspěvkové organizace".

11.06.2019

2017

OV zveřejnilo na tomto portále 5 doporučených účetních postupů s pořadovými čísly 10/2017 - 14/2017.

09.10.2017

OV zveřejnilo na tomto portále 3 doporučené účetní postupy s pořadovými čísly 7/2017 - 9/2017. 

24.07.2017

OV zveřejnilo na tomto portále 6 doporučených účetních postupů s pořadovými čísly 1/2017 - 6/2017. 

12.07.2017

2016

OV zveřejnilo na tomto portále 2 doporučené účetní postupy s pořadovými čísly 24/2016 a 25/2016.

14.11.2016

OV zveřejnilo na tomto portále 4 doporučené účetní postupy s pořadovými čísly 2/2016 a 21/2016 - 23/2016. Jako významný považujeme účetní postup č. 2/2016 Účtování souboru drobného dlouhodobého majetku a č. 21/2016 Účtování kaucí a jistot (zejména bod 21. 6 Metodické doporučení ke stanovení výše úrokové sazby u jistot spojených s nájmem bytových jednotek).

07.11.2016

OV zveřejnilo na tomto portále 19 doporučených účetních postupů s pořadovými čísly 1/2016 a 3/2016 - 20/2016.

03.10.2016