Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality

Od 1. 1. 2024 byly zavedeny nové rozpočtové položky 1386 - Příjem daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu a 1387 - Příjem z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu. OV by chtělo upozornit na nová předčíslí převodových účtů z FÚ, ze kterých jsou obcím vypláceny sdílené daně.

Podrobnosti naleznete v níže uvedené tabulce.

Daňový příjem obcí  Předčíslí BÚ   Položka rozpočtové skladby
Daň z hazardních her - do konce roku 2023 
převod daně dle § 7 odst. 4 písm. b) - 30 %   9814 1381
převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b) - 65 % 9822 1385
Daň z hazardních her - od 1. 1. 2024
převod daně dle § 7 odst. 5 písm. b) - 65 % 6867 1386
převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a)  - 22,5 %   6883 1387
převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b)  - 22,5 %  6875 1387

 


OV zveřejnilo informaci o ukončení zpracování finančních a účetních výkazů za období 3/2024 v sekci Informace oddělení výkaznictví.


OV by chtělo s ohledem na stanovený termín pro předání el. dat a účetních a finančních výkazů za měsíc březen 2024, upozornit na plánovanou odstávku systému IISSP. Tato odstávka bude probíhat ve dnech 12. 4. 2024 od 19:00 hod. až 14. 4. 2024 do 23:00 hod.

V tomto termínu nebude možné vkládat účetní a finanční výkazy do CSÚIS.

Děkujeme za spolupráci a včasné vložení výkazů do CSÚIS.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro příspěvkové organizace s pořadovým číslem 1/2024/PO a dále zveřejnilo prezentaci ze školení s názvem Evidence a účtování projektů IROP 2021 - 2027 konaného dne 7. 2. 2024.


OV zveřejnilo na tomto portále Informační list č. 4/2024/6/OEKO Informace k novým kontrolním vazbám v CSÚIS - kontrola "nevhodných položek" a "záporných položek".

OV by touto cestou chtělo upozornit, že od roku 2024 dochází ke změně kontrol CSÚIS. Kontroly "nevhodných položek" jsou nově zavedeny jako "tvrdé kontroly", a to u rozpočtových položek, které příslušná obec, město nebo DSO nemůže použít. Současně jsou u kontroly "nevhodných položek" zachovány "informativní kontroly", kdy je nutné v součinnosti s OV zpracovat komentář zdůvodňující výjimečné použití rozpočtové položky, a proto jsou tyto rozpočtové položky v rámci kontrol CSÚIS sledovány.

Zcela nově je nastavena kontrola "záporných položek", kdy bylo z metodického vedení obcí a DSO zjištěno, že nejčastějšími chybami jsou:

  • minusový stav rozpočtové položky 1359 (správné je užití § 6409 a rozpočtové položky 5909),
  • minusové stavy rozpočtových položek podseskupení 515, kdy přijaté přeplatky výdajů zejména za dodávky studené vody, teplé vody, tepla, plynu a elektrické energie patřící na položky tohoto podseskupení, které se pravidelně (zpravidla měsíčně) hradí zálohovými platbami, se v případě, že jsou přijaty v témže (běžném) rozpočtovém roce, zatřídí kompenzačně na příslušné položky, na které byly uhrazené zálohy zatříděny. Aby účetní jednotka mohla účtovat kompenzačně, je nutné jednoznačně určit kompenzovanou položku a její výši. V případě, kdy se tyto operace vztahují k běžnému i k následujícímu roku, bylo by z metodického hlediska optimální účtovat částku vztahující se k běžnému roku kompenzačně a částku vztahující se k následujícímu roku rozpočtovou položkou 2324 s příslušným rozpočtovým § dle daného účelu. Pokud není účetní jednotka v daném případě schopna jednoznačně určit částku kompenzované položky, použije při účtování příjmu vztahujícího se  k běžnému i k následujícímu roku rozpočtovou položku 2324 s příslušným rozpočtovým § dle daného účelu,
  • nesprávné uvedení § v souvislosti s možným minusovým stavem rozpočtové položky 5362, kdy ve spojitosti s DPH je správné užití rozpočtového § 6399.

 

Pro rok 2024 mohou minusové stavy vykazovat pouze následující rozpočtové položky:

  • 2143 - Kurzové rozdíly v příjmech,
  • 5142 - Kurzové rozdíly ve výdajích,
  • 5362 - Platby daní státnímu rozpočtu (pouze v kombinaci s § 6399),
  • 5182 - Převody vlastní pokladně,
  • 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (upozorňujeme, že přijetí náhrady za sociální pohřeb od MMR je účtováno na rozpočtovou položku 2324, nikoliv kompenzačně na rozpočtovou položku 5811).

 

V případě, že obec nebo DSO zjistí, že vykazuje za období 1/2024 minusové stavy rozpočtových položek s výjimkou těch, které jsou ze strany MF ČR z kontroly vyjmuty, OV prosí obce a DSO o opravu těchto stavů ještě do období 1/2024 a znovu zaslání el. obratů na AUTOMAT KÚ.


OV zveřejnilo informaci o ukončení zpracování finančních a účetních výkazů za období 12/2023 v sekci Informace oddělení výkaznictví.


OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 3/2024/4/OEKO Informace o materiálu "Informační bulletin č. 5/2024: účetnictví veřejného sektoru" v sekci Informační listy OV. Zároveň prosíme zřizovatele o distribuci této informace svým příspěvkových organizacím.


OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 1/2024/2/OEKO Informace k metodickému dokumentu "Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb. a vyhlášky č. 348/2023 Sb. (verze od 1. 1. 2024)"


OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 24/2023/22/OEKO Informace o aktualizaci metodického pokynu MP/27/OEKO Pravidla pro předkládání účetních výkazů a účetních záznamů příspěvkovými organizacemi v roce 2024 v sekci Informační listy OV. Zároveň prosíme zřizovatele o distribuci této informace svým příspěvkovým organizacím.


OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 23/2023/21/OEKO Informace o aktualizaci metodického pokynu MP/25/OEKO Pravidla pro předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a dobrovolnými svazky obcí v roce 2024 v sekci Informační listy OV.


Z pověření Ministerstva financí připomínáme termín předání výkazu Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (dále jen "Seznam") k 31. 12. 2023 - nejpozději do 15. ledna 2024. Jelikož 15. ledna 2024 je pondělí a vyřešení případných chyb obvykle trvá pár dní, žádáme Vás proto, abyste své Seznamy předali do Státní pokladny nejpozději do středy 10. ledna 2024.

Seznam předávají všechny obce bez ohledu na počet obyvatel a DSO na základě § 11 vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu). Při vyplňování Seznamu postupujte podle "Metodické pomůcky pro vyplňování výkazu Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu" zveřejněné na webové stránce Ministerstva financí: 
https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual">https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual.

Těm z Vás, kteří budou Seznam připravovat poprvé, nejvíce pomůže vycházet ze Seznamu, který účetní jednotka předala v lednu 2023. Pokud Váš loňský Seznam nemáte k dispozici, můžete o něj požádat na Krajském úřadě.

V případě dotazů souvisejících s výkazem Seznam se prosím obracejte na Ing. Bohumilu Fraňkovou (frankovab@kraj-jihocesky.cz).

V případě dotazů ohledně vyplnění konkrétních informací do výkazu Seznam, se prosím obracejte e-mailem na metodického pracovníka Ministerstva financí, Bc. Petra Hrtoně (petr.hrton@mfcr.cz).


OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 22/2023/19/OEKO Informace o aktualizaci metodického pokynu MP/25/OEKO Pravidla pro předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a dobrovolnými svazky obcí v roce 2023 v sekci Informační listy OV.


OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 21/2023/18/OEKO Informace o materiálu "Doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024" v sekci Informační listy OV.


Dne 13. 11. 2023 v odpoledních hodinách došlo k nečekaným technickým komplikacím souvisejícím s přechodem na novou verzi programu, který umožňuje načítání rozpočtových a účetních dat obcí a DSO na AUTOMAT KÚ.

AUTOMAT KÚ odeslal v odpoledních hodinách dne 13. 11. 2023 nerelevantní odpovědi. Z tohoto důvodu musel být dočasně úplně pozastaven. Zároveň i na základě nezpracování dat AUTOMATEM KÚ robot v ranních hodinách dne 14. 11. 2023 vyhodnotil a odeslal nerelevantní chybová hlášení a upozornění na nevložení výkazu FIN 2-12 M.

S ohledem na výše uvedené technické komplikace aktuálně čeká ve frontě na zpracování stovky el. dávek obcí a DSO, kdy Oddělení výkaznictví KÚ JčK situaci intenzivně řeší s IT a očekává se stabilizace vzniklé situace.

Vámi odeslaná el. data jsou uložena v zásobníku a po spuštění AUTOMATU KÚ budou načtena, není tedy nutné jejich opakované zaslání.

Pokud nebyl Vaší účetní jednotkou vložen výkaz FIN 2-12 M do CSÚIS, je prioritou jeho vložení do termínu 15. 11. 2023.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.


Odbor ekonomický KÚ JČK zveřejnil v sekci Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů dokument Zprávy MF č. 1/2023 ze dne 30. října 2023 obsahující "Metodický pokyn Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu".


S ohledem na technické komplikace při přechodu na novou verzi programu, který umožňuje načítání rozpočtových a účetních dat obcí a DSO na AUTOMAT KÚ, dochází k časové prodlevě spuštění AUTOMATU KÚ na období 10/2023 s předpokladem spuštění nejdříve dne 6. 11. 2023. Omlouváme se a děkujeme za pochopení vzniklé situace, kterou ve spolupráci s IT intenzivně řešíme. Vámi odeslaná el. data jsou uložena v zásobníku a po spuštění AUTOMATU KÚ budou načtena, není tedy nutné jejich opakované zaslání.


OV zveřejnilo na tomto portále informační listy č. 18/2023/16/OEKO Informace o mimořádné odstávce CSÚIS od 3. 11. 2023 do 12. 11. 2023 a č. 18/2023/17/OEKO Informace o kontrole CSÚIS "Nevhodné položky" v sekci Informační listy OV.


OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 17/2023/15/OEKO Informace o materiálu "Informační bulletin č. 4/2023: Účetnictví veřejného sektoru" v sekci Informační listy OV.


OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 13/2023/17/OEKO Informace o aktualizaci metodického pokynu MP/27/OEKO Pravidla pro předkládání účetních výkazů a účetních záznamů příspěvkovými organizacemi v roce 2023 v sekci Informační listy OV.


OV zveřejnilo na tomto portále informační list č. 10/2023/14/OEKO Informace o rozpočtovém a účetním zachycení programu "Pomáháme s kroužky pro Jihočeské děti" v sekci Informační listy OV.

 


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 5/2023.


OV zveřejnilo informaci k ukončení podpory 32-bitových verzí klientských aplikací CSÚIS v sekci Informace oddělení výkaznictví.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 1/2023 - 4/2023.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 15/2022 a plně nahradilo metodiky s pořadovými čísly 5/2022 a 8/2022 aktualizovanými verzemi ze dne 14. 11. 2022 s ohledem na rozsah nedostatků uvedených v původních verzích.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 14/2022.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 13/2022.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 12/2022.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro příspěvkové organizace s pořadovým číslem 2/2022/PO.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovými čísly 10/2022 a 11/2022.


OV zveřejnilo na tomto portále aktualizovaný doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 1/2022, kterým byl aktualizován doporučený účetní postup ze dne 4. 3. 2022. Důvodem je zveřejnění aktualizovaného metodického postupu MF k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině ze dne 25. 3. 2022. Došlo k upřesnění rozpočtového § v rámci metodiky, a to v bodu 1. 2. 1 odstavci 3 u příkladů 1. 3. 6. 2 a 1. 3. 7. 2 .


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 9/2022 a doporučený účetní postup pro příspěvkové organizace s pořadovým číslem 1/2022/PO.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 7/2022 a 8/2022.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 2/2022 - 6/2022.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 1/2022 - Pomoc Ukrajině - rozpočtové a účetní zachycení.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 7/2021 - Podpora obcí a obyvatel při živelní katastrofě formou daru.


Odbor hospodářské a majetkové správy Krajského úřadu Jihočeského kraje informuje, že na webovém odkazu https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-hospodarske-majetkove-spravy#informace-k-oceneni-oop/testu byly zveřejněny předávací protokoly mezi MŠMT a Jihočeským krajem na předání antigenních testů určených pro školy a školská zařízení (distribuce květen, červen 2021). Předávací protokoly obsahují ocenění antigenních testů pro potřeby účtování o převzetí testů. Cena testů z obou květnových distribucí činí 27,49 Kč/ks. Cena testů z červnové distribuce činí 26,68 Kč/ks. V obdobných případech v budoucnu budou předávací protokoly s oceněním zveřejněny na výše uvedeném odkazu.
 


OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro PO s pořadovými čísly 4/2021/PO a 5/2021/PO.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro PO s pořadovými čísly 2/2021/PO a 3/2021/PO.


OV zveřejnilo na tomto portále v sekci "Dokumenty ke stažení" vyjádření MF ČR k problematice tvorby FKSP z mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.


V případě příspěvku zaměstnanci podle zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (dále jen „zákon č. 121/2021 Sb.“) by mělo být z účetního hlediska postupováno následujícím způsobem. Předpis nároku na mimořádný příspěvek bude vykázán v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. na položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady“ (zaúčtován na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 521) se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 331 - Zaměstnanci v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Obec a PO vykáže příslušný náklad v PAP na položce 52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem. Snížení povinného odvodu zaměstnavatele bude vykázáno v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. na položce rozvahy „D.III.12. Sociální zabezpečení“ (zaúčtován na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 336) se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 524 - Zákonné sociální pojištění v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. V případě postupu podle § 6 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb. se nejedná o příspěvek ani jiný transfer, ale o započtení. Zaměstnavatel (obec, DSO, PO) zaplatí pojistné, které bude o příspěvek při nařízené karanténě sníženo. Nebude tedy tento příspěvek, resp. jeho náhradu v příjmech mít, místo toho zaplatí nižší pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na položce 5031. Něco jiného je placení příspěvku zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 4 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb. Zaměstnavateli (obci a DSO), který používá rozpočtovou skladbu, doporučujeme platbu příspěvku zaměstnanci zařadit na rozpočtovou položku 5424 - Náhrady mezd v době nemoci.
 


Na základě usnesení vlády ČR ze dne 1. března 2021 č. 240 došlo k distribuci OOP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS CoV-2, mj. pro potřebu zaměstnanců ZDVOP a dětí v nich umístěných, pro potřebu pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče. Konečným příjemcem těchto OOP je také příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319, IČO: 60650737, která má povinnost navázat na výši ocenění dle účetnictví MPSV. O bezúplatném příjmu OOP na základě podepsaného dokladu „PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - osobní ochranné prostředky státu“ bude účtováno prostřednictvím účtu 649. O spotřebě OOP pro potřebu zaměstnanců ZDVOP bude účtováno prostřednictvím účtu 527 a pro potřebu dětí v nich umístěných prostřednictvím účtu 501. Z pohledu účetnictví jsou obce pověřené distribucí těchto OOP v pozici distribučního článku a nebude o této distribuci u nich účtováno.
 


OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 1/2021 - 6/2021.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro PO s pořadovým číslem 1/2021/PO.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a PO s pořadovými čísly 1/2020, 2/2020, 2/2020/PO a 3/2020/PO v záložce "COVID-19".


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro PO s pořadovým číslem 1/2020/PO v záložce "COVID-19".


OV zveřejnilo na tomto portále 2 doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 8/2019 a 9/2019.


OV zveřejnilo na tomto portále 7 doporučených účetních postupů pro obce a DSO s pořadovými čísly 1/2019 - 7/2019.


OV zveřejnilo na tomto portále 2 doporučené účetní postupy pro PO s pořadovými čísly 4/2019/PO - 5/2019/PO v záložce "Příspěvkové organizace".


OV zveřejnilo na tomto portále 3 doporučené účetní postupy pro PO s pořadovými čísly 1/2019/PO - 3/2019/PO v záložce "Příspěvkové organizace".


OV zveřejnilo na tomto portále 5 doporučených účetních postupů s pořadovými čísly 10/2017 - 14/2017.


OV zveřejnilo na tomto portále 3 doporučené účetní postupy s pořadovými čísly 7/2017 - 9/2017. 


OV zveřejnilo na tomto portále 6 doporučených účetních postupů s pořadovými čísly 1/2017 - 6/2017. 


OV zveřejnilo na tomto portále 2 doporučené účetní postupy s pořadovými čísly 24/2016 a 25/2016.


OV zveřejnilo na tomto portále 4 doporučené účetní postupy s pořadovými čísly 2/2016 a 21/2016 - 23/2016. Jako významný považujeme účetní postup č. 2/2016 Účtování souboru drobného dlouhodobého majetku a č. 21/2016 Účtování kaucí a jistot (zejména bod 21. 6 Metodické doporučení ke stanovení výše úrokové sazby u jistot spojených s nájmem bytových jednotek).


OV zveřejnilo na tomto portále 19 doporučených účetních postupů s pořadovými čísly 1/2016 a 3/2016 - 20/2016.