Úvod


Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje - Oddělení výkaznictví (dále jen OV) zprovoznil ke dni 3. 10. 2016 portál s názvem „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“. Cílem je zajistit aktuální a komfortní přístup k doporučeným metodickým postupům v oblasti účetnictví a výkaznictví státu. Prioritně se zaměřuje na rozbor komplikovaných a nejasných účetních operací ve vazbě na platnou legislativu ČR. Portál je prvotně určen účetním, ekonomům, rozpočtářům a další odborné veřejnosti působící v oblasti veřejných financí.

Doporučené postupy jsou platné vždy k datu jeho vytvoření a již nejsou dále aktualizovány. Tyto postupy zpracované OV jsou odsouhlaseny Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, avšak nevyjadřují jediný možný postup účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví.

Informace, zde uvedené, nejsou informacemi nebo „radami“ ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

AktualityDne 12. 8. 2021 OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro obce a DSO s pořadovým číslem 7/2021 - Podpora obcí a obyvatel při živelní katastrofě formou daru.

Informace k ocenění antigenních testů distribuovaných do škol a školských zařízení (distribuce květen, červen 2021)
Odbor hospodářské a majetkové správy Krajského úřadu Jihočeského kraje informuje, že na webovém odkazu https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-hospodarske-majetkove-spravy#informace-k-oceneni-oop/testu byly zveřejněny předávací protokoly mezi MŠMT a Jihočeským krajem na předání antigenních testů určených pro školy a školská zařízení (distribuce květen, červen 2021). Předávací protokoly obsahují ocenění antigenních testů pro potřeby účtování o převzetí testů. Cena testů z obou květnových distribucí činí 27,49 Kč/ks. Cena testů z červnové distribuce činí 26,68 Kč/ks. V obdobných případech v budoucnu budou předávací protokoly s oceněním zveřejněny na výše uvedeném odkazu.
Vydáno dne: 14. 6. 2021

Dne 18. 5. 2021 OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro PO s pořadovými čísly 4/2021/PO a 5/2021/PO.

Dne 19. 4. 2021 OV zveřejnilo na tomto portále v sekci "Dokumenty ke stažení" vyjádření MF ČR k problematice tvorby FKSP z mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

Dne 19. 4. 2021 OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro PO s pořadovými čísly 2/2021/PO a 3/2021/PO.

Metodické doporučení k zaúčtování mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě dle zákona č. 121/2021 Sb.
V případě příspěvku zaměstnanci podle zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (dále jen „zákon č. 121/2021 Sb.“) by mělo být z účetního hlediska postupováno následujícím způsobem. Předpis nároku na mimořádný příspěvek bude vykázán v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. na položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady“ (zaúčtován na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 521) se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 331 - Zaměstnanci v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Obec a PO vykáže příslušný náklad v PAP na položce 52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem. Snížení povinného odvodu zaměstnavatele bude vykázáno v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. na položce rozvahy „D.III.12. Sociální zabezpečení“ (zaúčtován na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 336) se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 524 - Zákonné sociální pojištění v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. V případě postupu podle § 6 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb. se nejedná o příspěvek ani jiný transfer, ale o započtení. Zaměstnavatel (obec, DSO, PO) zaplatí pojistné, které bude o příspěvek při nařízené karanténě sníženo. Nebude tedy tento příspěvek, resp. jeho náhradu v příjmech mít, místo toho zaplatí nižší pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na položce 5031. Něco jiného je placení příspěvku zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 4 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb. Zaměstnavateli (obci a DSO), který používá rozpočtovou skladbu, doporučujeme platbu příspěvku zaměstnanci zařadit na rozpočtovou položku 5424 - Náhrady mezd v době nemoci.
Vydáno dne: 9. 4. 2021

Informace k účetnímu zachycení distribuce OOP ze zásob Správy státních hmotných rezerv ve prospěch MPSV do pěstounských rodin a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) v období 3/2021
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 1. března 2021 č. 240 došlo k distribuci OOP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS CoV-2, mj. pro potřebu zaměstnanců ZDVOP a dětí v nich umístěných, pro potřebu pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče. Konečným příjemcem těchto OOP je také příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319, IČO: 60650737, která má povinnost navázat na výši ocenění dle účetnictví MPSV. O bezúplatném příjmu OOP na základě podepsaného dokladu „PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - osobní ochranné prostředky státu“ bude účtováno prostřednictvím účtu 649. O spotřebě OOP pro potřebu zaměstnanců ZDVOP bude účtováno prostřednictvím účtu 527 a pro potřebu dětí v nich umístěných prostřednictvím účtu 501. Z pohledu účetnictví jsou obce pověřené distribucí těchto OOP v pozici distribučního článku a nebude o této distribuci u nich účtováno.
Vydáno dne: 7. 4. 2021

Dne 26. 3. 2021 OV zveřejnilo na tomto portále doporučené účetní postupy pro obce a DSO s pořadovými čísly 1/2021 - 6/2021.

Dne 18. 3. 2021 OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro PO s pořadovým číslem 1/2021/PO.