Přejít k hlavnímu obsahu
  • Metodická podpora v oblasti účetnictví státu

Úvod

Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje - Oddělení výkaznictví (dále jen OV) zprovoznil ke dni 3. 10. 2016 portál s názvem „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“. Cílem je zajistit aktuální a komfortní přístup k doporučeným metodickým postupům v oblasti účetnictví a výkaznictví státu. Prioritně se zaměřuje na rozbor komplikovaných a nejasných účetních operací ve vazbě na platnou legislativu ČR. Portál je prvotně určen účetním, ekonomům, rozpočtářům a další odborné veřejnosti působící v oblasti veřejných financí.

Doporučené postupy jsou platné vždy k datu jeho vytvoření a již nejsou dále aktualizovány. Tyto postupy zpracované OV jsou odsouhlaseny Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, popř. Oddělením interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje, avšak nevyjadřují jediný možný postup účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví.

Informace, zde uvedené, nejsou informacemi nebo „radami“ ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Aktuality

OV by chtělo s ohledem na stanovený termín pro předání el. dat a účetních a finančních výkazů za měsíc březen 2024, upozornit na plánovanou odstávku systému IISSP. Tato odstávka bude probíhat ve dnech 12. 4. 2024 od 19:00 hod. až 14. 4. 2024 do 23:00 hod.

V tomto termínu nebude možné vkládat účetní a finanční výkazy do CSÚIS.

Děkujeme za spolupráci a včasné vložení výkazů do CSÚIS.


OV zveřejnilo na tomto portále doporučený účetní postup pro příspěvkové organizace s pořadovým číslem 1/2024/PO a dále zveřejnilo prezentaci ze školení s názvem Evidence a účtování projektů IROP 2021 - 2027 konaného dne 7. 2. 2024.


OV zveřejnilo na tomto portále Informační list č. 4/2024/6/OEKO Informace k novým kontrolním vazbám v CSÚIS - kontrola "nevhodných položek" a "záporných položek".

OV by touto cestou chtělo upozornit, že od roku 2024 dochází ke změně kontrol CSÚIS. Kontroly "nevhodných položek" jsou nově zavedeny jako "tvrdé kontroly", a to u rozpočtových položek, které příslušná obec, město nebo DSO nemůže použít. Současně jsou u kontroly "nevhodných položek" zachovány "informativní kontroly", kdy je nutné v součinnosti s OV zpracovat komentář zdůvodňující výjimečné použití rozpočtové položky, a proto jsou tyto rozpočtové položky v rámci kontrol CSÚIS sledovány.

Zcela nově je nastavena kontrola "záporných položek", kdy bylo z metodického vedení obcí a DSO zjištěno, že nejčastějšími chybami jsou:

  • minusový stav rozpočtové položky 1359 (správné je užití § 6409 a rozpočtové položky 5909),
  • minusové stavy rozpočtových položek podseskupení 515, kdy přijaté přeplatky výdajů zejména za dodávky studené vody, teplé vody, tepla, plynu a elektrické energie patřící na položky tohoto podseskupení, které se pravidelně (zpravidla měsíčně) hradí zálohovými platbami, se v případě, že jsou přijaty v témže (běžném) rozpočtovém roce, zatřídí kompenzačně na příslušné položky, na které byly uhrazené zálohy zatříděny. Aby účetní jednotka mohla účtovat kompenzačně, je nutné jednoznačně určit kompenzovanou položku a její výši. V případě, kdy se tyto operace vztahují k běžnému i k následujícímu roku, bylo by z metodického hlediska optimální účtovat částku vztahující se k běžnému roku kompenzačně a částku vztahující se k následujícímu roku rozpočtovou položkou 2324 s příslušným rozpočtovým § dle daného účelu. Pokud není účetní jednotka v daném případě schopna jednoznačně určit částku kompenzované položky, použije při účtování příjmu vztahujícího se  k běžnému i k následujícímu roku rozpočtovou položku 2324 s příslušným rozpočtovým § dle daného účelu,
  • nesprávné uvedení § v souvislosti s možným minusovým stavem rozpočtové položky 5362, kdy ve spojitosti s DPH je správné užití rozpočtového § 6399.

 

Pro rok 2024 mohou minusové stavy vykazovat pouze následující rozpočtové položky:

  • 2143 - Kurzové rozdíly v příjmech,
  • 5142 - Kurzové rozdíly ve výdajích,
  • 5362 - Platby daní státnímu rozpočtu (pouze v kombinaci s § 6399),
  • 5182 - Převody vlastní pokladně,
  • 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (upozorňujeme, že přijetí náhrady za sociální pohřeb od MMR je účtováno na rozpočtovou položku 2324, nikoliv kompenzačně na rozpočtovou položku 5811).

 

V případě, že obec nebo DSO zjistí, že vykazuje za období 1/2024 minusové stavy rozpočtových položek s výjimkou těch, které jsou ze strany MF ČR z kontroly vyjmuty, OV prosí obce a DSO o opravu těchto stavů ještě do období 1/2024 a znovu zaslání el. obratů na AUTOMAT KÚ.