Přejít k hlavnímu obsahu

Použité zkratky

CSÚIS = Centrální systém účetních informací státu

DHM = dlouhodobý hmotný majetek

DM = dlouhodobý majetek

DNM = dlouhodobý nehmotný majetek

DSO = dobrovolný svazek obcí

EX ANTE = poskytnuto dopředu; obvykle podléhající režimu finančního vypořádání; situace, kdy příjemce obdrží platbu (transfer) před okamžikem vyúčtování platby (transferu)

EX POST = po ukončení akce, dodatečně; postup, kdy příjemce obdrží platbu zpětně, obvykle nepodléhá režimu finančního vypořádání

IISSP = Integrovaný informační systém Státní pokladny

MU = mimořádná událost

NeÚJ = nevybraná účetní jednotka = účetní jednotka, která nesplňuje kritéria dle § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., např. fyzické osoby, právnické osoby, neziskové organizace, spolky, společnosti atd.

PO = příspěvková organizace

SDV = souhrnný dotační vztah (rozpočtová položka 4112)

ÚC = územní celek

ÚSC = územní samosprávný celek

UZ = účelový znak

VBÚ = výpis z běžného účtu

VÚD = vnitřní účetní doklad

VÚJ = vybraná účetní jednotka (§ 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb.) = organizační složky státu (OSS), státní fondy podle rozpočtových pravidel (SF), územní samosprávné celky (ÚSC), dobrovolné svazky obcí (DSO), Regionální rady regionů soudržnosti (RRRS), příspěvkové organizace (PO) a zdravotní pojišťovny.